ÅRETS ÅRSREDOVISNINGSTÄVLING INSTÄLLD
SvD har valt att upphöra som medarrangör och vi har inte lyckats hitta någon ersättare.
Massmediernas medverkan är viktig för tävlingen attraktionskraft. 
Vi har därför beslutat att ställa in årets tävling. 
Vi återkommer i höst.
Ytterligare upplysningar: Lars H Eriksson, EkonomiInformatörerna, tel: 08-773 04 64, 070-62 63 354.
Tidigare vinnare sedan starten 1996.
 
Tävlingsbestämmelser
Årsredovisningen är viktig som företagets ansikte mot omvärlden. Att ge en rätt och
rättvisande bild av verksamheten som också väcker omvärldens intresse är inte minst
av betydelse för de mindre företagen. Det är bland dem som morgondagens
exportsuccéer och kanske storföretag finns.
Samtidigt gäller det att årsredovisningarna är av hög kvalitet och att företagen får ut
effekt av den i proportion till de resurser som lagts ned.
För att stimulera till bättre årsredovisningar för den här gruppen företag inbjuder
Svenska Dagbladet/Näringsliv, Föreningssparbanken, IREV (revisionsorganisationerna FAR:s
och SRS utbildningsföretag), Svensk Industriförening och EkonomiInformatörerna till
tävlingen Bästa årsredovisningen för mindre företag.
Syftet med tävlingen är att uppmuntra företagen att göra en årsredovisning som
  • beskriver företagets verksamhet på ett intresseväckande och korrekt sätt
  • skapar trovärdighet i omvärlden
  • är en öppen och begriplig redovisning för olika intressenter, t ex finansiärer, ägare, anställda, kunder och leverantörer
  • är ett viktigt led i företagets informationsstrategi.
Tävlingen vänder sig till mindre och medelstora företag, dvs företag
  • som har 1 till 250 anställda
  • där företagsformen är aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening
  • som inte är noterade på OM Stockholmsbörsens A- eller O-lista.
 
Bedömningskriterier
A. Verksamhetsbeskrivning
  • Sammanfattning av året
  • Affärsidé och huvudmål och tillväxtstrategi
  • Omvärldsanalys
  • Produkter, konkurrenter, kunder och marknad per affärsområde
  • Framtidsbedömning/prognos
  • Finansiella mål
B. Ekonomisk flerårsöversikt
  • Resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalys i flerårssammandrag
  • Analys av årets resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalys
  • Ordinära nyckeltal (justerat eget kapital (JEK) per aktie, vinst och kassaflöde per aktie, avkastning på JEK, avkastning på sysselsatt kapital, soliditet, skuldsättningsgrad)
  • Branschspecifika nyckeltal
  • Definitioner av termer och nyckeltal
C. Andra relevanta bedömningsfaktorer
  • Marknadsföring och kommunikation
  • Kvalitetsarbete
  • Miljöarbete
  • Etikprogram
  • Personal- och kompetensutveckling, belöningssystem. Jämställdhetsprogram
  • Forskning och utveckling
  • Riskanalys
  • Patent, licenser och varumärken
  • Avtal och tvister
  • Upplysningar om relationer och transaktioner med närstående
D. Ägare, styrelse och företagsledning
  • De större ägarna (om flera ägare finns) och deras aktieinnehav
  • Namn, ålder, huvudsysselsättning och aktieinnehav för styrelseledamöterna
  • Namn, ålder, befattning, tidigare befattning samt aktieinnehav för personer i företagsledande ställning
  • Ersättning till VD och styrelseledamöter samt VD:s anställnings- och pensionsvillkor
E. Övrigt
  • Grafiska illustrationer
  • Språk och grafisk formgivning
  • Särskilt intressanta grepp
F. Helhetsbild av företaget
 
Ytterligare information: Lars H Eriksson, tel: 08-773 04 64, 0706 - 26 33 54.